Toolstar on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. MÕISTED
  1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Toolstaril teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Toolstaril Isikuandmeid.
  1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Toolstari Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
  1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
  1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
  1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Toolstari teenuseid.
  1.6. Leping on Toolstari ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
  1.7. Veebileht www.toolstar.ee on Toolstari veebileht.
  1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Toolstari veebilehte.
  1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
  1.10. Teenused on igasugused Toolstari poolt pakutavad teenused ja tooted.
  1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
  1.12. Toolstari Andmekaitseametnik on isik, kes järgib Toolstari Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
  1.13. Müügikanalid on Toolstari poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
  1.14. Tooteportfell on Toolstari erinevad tooted ja Teenused, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.toolstar.ee.
  Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.
 2. ÜLDSÄTTED
  2.1. Toolstar on juriidiline isik, registrikoodiga 11923819, asukohaga Tähe 127F, Tartu.
  2.2. Isikuandmeid võib Toolstaris töödelda:
  2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
  2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
  2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
  2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Toolstari töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Toolstari valduses olevate Isikuandmetega.
  2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

PÕHIMÕTTED
3.1. Toolstar lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.
3.2. Toolstari eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. Toolstari kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Toolstar soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Toolstari andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Toolstar saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Toolstar vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. Toolstar omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel.
3.4. Töödeldavad isikuandmed sisaldavad ees- ja perekonnanimi, e-mail, telefoninumber, aadress.

 

 1. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
  5.1. Toolstar Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
  5.2. Nõusoleku alusel Töötleb Toolstar isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Toolstar põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
  5.3. Õigustatud huvi tähendab Toolstari huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Toolstar Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Toolstaril on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:
  5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
  5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
  5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Toolstar kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
  5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
  5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel; 5.3.6. Teeninduse monitooring Toolstar võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis Toolstar on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
  5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
  5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
  5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Toolstar Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
  5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Toolstar hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.
 2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
  7.1. Toolstar säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Toolstari poolt selleks kehtestatud korrale.
  7.2. Toolstar on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
  7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Toolstar tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Toolstar kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.
 3. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
  10.1. Õiguste teostamine:
  10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Toolstari poole e-posti teel info@toolstar.ee .
  10.2. Kaebuste esitamine:
  10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Toolstari poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
  10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.
 4. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD
  12.1. Toolstari Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
  12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
  12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta Toolstaris olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
  12.1.3. Toolstari organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Toolstar rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.
 5. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON
  13.1. Toolstari Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
  13.1.1. Toolstariga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@toolstar.ee